Pożyczka dla małych i średnich przedsiębiorstw Siedziba Spółki ARR AGROREG S.A.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie (ARR „AGROREG” S.A.) z siedzibą w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 27, 57-402 Nowa Ruda.
 2. Kontakt możliwy jest poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • niezbędnych do realizacji procesu udzielania pożyczek dla MŚP, w tym do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy pożyczki, oraz monitorowania, analizy, sprawozdawczości i windykacji pożyczki przez podmioty przetwarzające dane, a także podmioty uprawnione do kontroli działalności (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  • wykonania ciążących na podmiotach przetwarzających dane, w związku z zawarciem umowy obowiązków prawnych np. sprawozdawczości, podatkowych lub przechowywania dokumentacji księgowej (art. 6 ust.1 lit. c RODO);
  • wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, w celu oferowania przez Administratora oraz podmioty przetwarzające produktów (marketing bezpośredni), sporządzania analiz na potrzeby sprawozdawczości, a także ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
  • przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione - w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług finansowych lub ciążącego na Administratorze obowiązku - następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora oraz firmą świadczącym np. usługi  prawne,  lub IT, itp.
  • innym odbiorcom np. podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, bankową (w celu ewentualnych zwrotów), pocztową, kurierską albo urzędom skarbowym.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane:
  • przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami prawa, lub w zależności od wynikających odrębnych przepisów regulaminów, w których podane są indywidualne kryteria ustalania tego okresu, jednak nie krócej niż przez czas trwania postępowań w celu realizacji lub obrony roszczeń,
  • do czasu uwzględnienia sprzeciwu osoby, której dane przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu; przy czym jeśli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego – zawsze jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu,
  • do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych przetwarzanych na tej podstawie.
 6. Zgodnie z RODO ma Pani/Pana prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, przy czym jeśli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego zawsze zobowiązani jesteśmy do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na tej podstawie,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową jest dobrowolne, jednakże w przypadku danych takich jak imię i nazwisko, firma, nr NIP lub ew. PESEL i adres - niezbędne do zawarcia umowy pożyczki. Podanie danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail) jest dobrowolne i służy sprawnej realizacji umowy lub utrzymaniu kontaktu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udzielenia informacji o projektach i zadaniach realizowanych m.in. przez Administratora danych osobowych oraz brak możliwości otrzymania przez Panią/Pana wsparcia ze środków funduszu pożyczkowego.
 8. Administrator  nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych oraz że, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, wywołujących skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą lub w podobny sposób na nią wpływających.
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie (ARR „AGROREG” S.A.) z siedzibą w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 27, 57-402 Nowa Ruda.
2. Kontakt możliwy jest poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. niezbędnych do realizacji procesu udzielania pożyczek dla MŚP, w tym do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy pożyczki, oraz monitorowania, analizy, sprawozdawczości i windykacji pożyczki przez podmioty przetwarzające dane, a także podmioty uprawnione do kontroli działalności (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
b. wykonania ciążących na podmiotach przetwarzających dane, w związku z zawarciem umowy obowiązków prawnych np. sprawozdawczości, podatkowych lub przechowywania dokumentacji księgowej (art. 6 ust.1 lit. c RODO);
c. wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, w celu oferowania przez Administratora oraz podmioty przetwarzające produktów (marketing bezpośredni), sporządzania analiz na potrzeby sprawozdawczości, a także ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
d. przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione - w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług finansowych lub ciążącego na Administratorze obowiązku - następującym kategoriom odbiorców:
a. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora oraz firmą świadczącym np. usługi  prawne,  lub IT, itp.
b. innym odbiorcom np. podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, bankową (w celu ewentualnych zwrotów), pocztową, kurierską albo urzędom skarbowym.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane:
a. przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami prawa, lub w zależności od wynikających odrębnych przepisów regulaminów, w których podane są indywidualne kryteria ustalania tego okresu, jednak nie krócej niż przez czas trwania postępowań w celu realizacji lub obrony roszczeń,
b. do czasu uwzględnienia sprzeciwu osoby, której dane przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu; przy czym jeśli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego – zawsze jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu,
c. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych przetwarzanych na tej podstawie.
6. Zgodnie z RODO ma Pani/Pana prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych,
c. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, przy czym jeśli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego zawsze zobowiązani jesteśmy do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu,
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na tej podstawie,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową jest dobrowolne, jednakże w przypadku danych takich jak imię i nazwisko, firma, nr NIP lub ew. PESEL i adres - niezbędne do zawarcia umowy pożyczki. Podanie danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail) jest dobrowolne i służy sprawnej realizacji umowy lub utrzymaniu kontaktu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udzielenia informacji o projektach i zadaniach realizowanych m.in. przez Administratora danych osobowych oraz brak możliwości otrzymania przez Panią/Pana wsparcia ze środków funduszu pożyczkowego.
8. Administrator  nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych oraz że, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, wywołujących skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą lub w podobny sposób na nią wpływających.

 

„Dofinansowanie udzielone w ramach Umowy Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II nr 15/4/2020/LFII w kwocie: 1 429 411,76 zł pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.”

       
Copyright © 2016 ARR AGROREG S.A. All Rights Reserved. Projekt i wykonanie: Daniel Jabłoński